کنایه تند بایدن به ترامپ در مناظره انتخاباتی – نیوزبازتاب خبر news.ir

کنایه بایدن به ترامپ: انشاالله ترامپ برگه پرداخت مالیاتش را رو خواهد کرد!

ترامپ: (برگه پرداخت مالیاتم) را خواهید دید

بایدن: چه موقع؟ انشاالله؟ (کنایه از اینکه ترامپ هرگز برگه مالیاتش را نشان نخواهد داد)

لینک منبع: کنایه تند بایدن به ترامپ در مناظره انتخاباتی – نیوز

https://www.news.ir/208832/%DA%A9%D9%86%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE/

خبر اقتصادی