واکسن آنفولانزا را باید چه کسانی بزنند؟ – نیوزبازتاب خبر news.ir

واکسن آنفولانزا را باید چه کسانی بزنند؟

اقتصاد نیوز: آنفولانزا بیماری است که توسط سویه های مختلفی که هر ساله تغییر می کنند ایجاد می شود به همین دلیل است که هر سال نیاز به تزریق واکسن جدید است .بنابراین نمی توان گفت که شما اگر از قبل نسبت به آن مصونیت گذشته داشته اید در برابر انواع جدید آن نیز در امان هستید.

لینک منبع: واکسن آنفولانزا را باید چه کسانی بزنند؟ – نیوز

https://www.news.ir/129094/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%A2%D9%86%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B2%D9%86%D9%86%D8%AF/

خبر اقتصادی