هشدار سازمان مدیریت بحران به ادارات دولتی وشهردای درباره احتمال وقوع زلزله در شهر تهران+نامه – نیوزبازتاب خبر news.ir

اقتصادنیوز: درپی زمین لرزه‌های اخیر دماوند و مشا سازمان پیشگیری ومدیریت بحران شهر تهران، درباره وقوع زلزله احتمالی در پایتخت به مدیران و سازمان این شهر هشدار داد.

لینک منبع: هشدار سازمان مدیریت بحران به ادارات دولتی وشهردای درباره احتمال وقوع زلزله در شهر تهران+نامه – نیوز

https://www.news.ir/119910/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88/

خبر اقتصادی