نوسان قیمتی کره – نیوزبازتاب خبر news.ir

نوسان قیمتی کره

گزارش های رسمی از این حکایت دارد که قیمت کره از ابتدای سال تا نرخ مصوب ۸۰۰۰ تومانی اخیر، رشد بیش از ۳۴۰۰ تومانی داشته و این کالا در شهریورماه تا ۱۲ درصد افزایش قیمت داشته است.

لینک منبع: نوسان قیمتی کره – نیوز

https://www.news.ir/214370/%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%87/

خبر اقتصادی