نمایی ویژه از حمله نظامی دولت آمریکا به مردمش! – نیوزبازتاب خبر news.ir

اقتصادنیوز: انتشار تصاویری از سرکوب شدید معترضان آمریکایی با گاز اشک آور در خارج از کاخ سفید که با واکنش گسترده منتقدان روبرو شد، سوژه کارتونی از مونتی ولورتن در سایت کگل شده است.

لینک منبع: نمایی ویژه از حمله نظامی دولت آمریکا به مردمش! – نیوز

https://www.news.ir/124401/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D9%87/

خبر اقتصادی