نتیجه دهمین مرحله از حراج اوراق بهادار دولتی اعلام شد – نیوزبازتاب خبر news.ir

نتیجه دهمین مرحله از حراج اوراق بهادار دولتی اعلام شد

اقتصادنیوز: طی دهمین مرحله از حراج اوراق بهادار دولتی در هفته منتهی به مورخ ۱۴ مرداد، مجموعا مبلغ ۲ میلیارد و ۷۸۰ میلیون تومان اوراق بدهی دولتی به متقاضیان فروخته شد.

لینک منبع: نتیجه دهمین مرحله از حراج اوراق بهادار دولتی اعلام شد – نیوز

https://www.news.ir/137449/%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%AC%D9%87-%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1/

خبر اقتصادی