نبض ساخت و ساز در پایتخت – نیوزبازتاب خبر news.ir

به گزارش اقتصادنیوز، بر اساس جدید ترین اطلاعات منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران از پروانه های ساختمانی در کشور ،   در سال ١٣٩٨، تعداد ۶٣٣٩٨ واحد مسکونی در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری‌ تهران، پیش‌‌بینی شده است که نسبت به سال گذشته حدود ١٧,١ درصد کاهش داشته است.‌ متوسط تعداد واحد مسکونی برای هر یک از این پروانه‌ها ٧.٠ واحد بوده است.

photo_۲۰۲۰-۰۹-۲۹_۲۰-۴۲-۵۹

بر اساس اطلاعات به دست آمده از شهرداری تهران در سال ۹۸ تعداد ۹۰۴۰ پروانه ساختمانی صادر شده است که ۹۰۱۳ پروانه یعنی ۹۹ و ۷ درصد مربوط به احداث ساختمان و ۲۷ پروانه مربوط به افزایش بنا بوده است این تعداد پروانه احداث ساختمان صادر شده حدود ۶.۱ درصد از کل پروانه‌های احداث ساختمان صادر شده از سوی شهرداری‌های کشور را تشکیل می‌دهد.

photo_۲۰۲۰-۰۹-۲۹_۲۰-۴۳-۲۳

پروانه‌های احداث ساختمان نسبت به سال قبل حدود ۱۷.۷ درصد کاهش داشته و بیشترین سهم از پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان در شهر تهران مربوط به شهرداری منطقه ۱۵ با صدور ۸۶۷ پروانه و کمترین سهم مربوط به شهرداری منطقه ۶ با ۱۸۹ پروانه بوده است.

photo_۲۰۲۰-۰۹-۲۹_۲۰-۴۳-۴۲

مجموع مساحت زیربنای تعیین‌شده در پروانه‌های احداث ساختمان صادر شده از سوی شهرداری تهران حدود ۱۱ هزار و ۶۷۶ هزار متر مربع بوده که ضمن کاهش ۱۸.۶ درصد نسبت به سال قبل در حدود ۱۶ و نیم درصد از مجموع کل زیربنای تعیین‌شده در پروانه‌های احداث ساختمان صادر شده از سوی شهرداری‌های کل کشور را تشکیل می دهد.

با توجه به تعداد پروانه‌های احداث ساختمان صادر شده و مساحت زیربنای متناظر با آنها متوسط مساحت زیربنای هر پروانه احداث ساختمان صادر شده حدود متر مربع محاسبه شده است تعداد واحد مسکونی پیش‌بینی شده در پروانه‌های احداث ساختمان صادر شده از سوی شهرداری‌های شهر تهران ۶۳ ۱۳۹۸ واحد بوده این تعداد واحد مسکونی ۱۶.۶ درصد از کل واحدهای مسکونی در پروانه‌های احداث ساختمان صادر شده از سوی شهرداری های کشور است که دارای ۱۷.۱ درصد کاهش نسبت به سال قبل است .

در پروانه‌های احداث ساختمان صادر شده از سوی شهرداری تهران بیشترین سهم از واحد مسکونی مربوط به شهرداری منطقه ۴ با ۵۷۶۱ واحد مسکونی و کمترین سهم مربوط به شهرداری منطقه ۶ با ۱۲۸۱ واحد مسکونی بوده است متوسط تعداد واحد مسکونی پیش‌بینی شده در پروانه‌های احداث ساختمان صادر شده حدود۷ واحد مسکونی محاسبه شده است.

photo_۲۰۲۰-۰۹-۲۹_۲۰-۴۳-۴۲

مجموع مساحت زمین پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان در حدود ۲۶۱۷ هزار مترمربع بوده که ضمن کاهش ۲۱ درصدی نسبت به سال قبل در حدود ۵.۵ درصد از مجموع کل زمین تعیین شده در پروانه‌های احداث ساختمان صادر شده از سوی شهرداری‌های کشور را تشکیل می‌دهد.

photo_۲۰۲۰-۰۹-۲۹_۲۰-۴۴-۰۴

اطلاعات منتشر شده از سوی مرکز آمار بیانگر این مطلب است که از مجموع پروانه‌های احداث ساختمان صادر شده از سوی شهرداری‌های شهر تهران در حدود ۰٫۳ درصد برای احداث ساختمان‌های یک طبقه ۰٫۶ درصد برای احداث ساختمان‌های دو طبقه۰٫۶درصد برای احداث ساختمان‌های سه طبقه ۴٫۰درصد برای احداث ساختمان‌های چهارطبقه و۹۴٫۵درصد برای احداث ساختمان‌های پنج طبقه و بیشتر صادر شده است.

بخش اعظم پروانه های ساختمانی برای احداث ساختمان‌های مسکونی صادر شده اند. از کل پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری تهران تعداد ۷ هزار و ۹۵۷ پروانه مربوط به احداث ساختمان‌های مسکونی ۸۴۷ پروانه مربوط به ساختمان های مسکونی و کارگاه تو عمل و ۱۶۷ پروانه مربوط به احداث ساختمان‌های بازرگانی و ۴۲ پروانه مربوط به احداث ساختمان‌هایی با کاربری‌های دیگر بوده است.

مساحت زیربنا در کل پروانه‌های احداث ساختمان صادر شده توسط شهرداری‌های شهر تهران در سال ۹۸ بالغ بر ۱۱ هزار و ۶۷۶ هزار متر مربع بوده از کل مساحت زیربنای یاد شده ۹۱۰۷ هزار مترمربع مربوط به احداث ساختمان‌های مسکونی بوده است متوسط مساحت زیربنا در هر پروانه احداث ساختمان‌های مسکونی ۱۱۴۵ مترمربع محاسبه شده است.

photo_۲۰۲۰-۰۹-۲۹_۲۰-۴۴-۲۱

  در سال ١٣٩٨، تعداد ٣٨٢۵۶۵ واحد مسکونی در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری‌های کشور پیش‌‌بینی شده است که نسبت به سال گذشته حدود ١,۶ درصد افزایش داشته است.‌ متوسط تعداد واحد مسکونی در هر پروانه‌ی احداث ساختمان ٢.۶ واحد بوده است‌.

تعداد ١۴٧٠٠۵ پروانه‌ی احداث ساختمان توسط شهرداری‌های کشور در سال ٩٨ صادرشده است که نسبت به سال گذشته حدود ٣,۵ درصد افزایش داشته است.

مجموع مساحت زیربنا در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان‌ در سال ٩٨ حدود ٧٠۵٩٣ هزار مترمربع بوده است که نسبت به سال گذشته ٢,٠ درصد کاهش داشته است.  متوسط مساحت زیربنا در این پروانه‌ها ۴۶٨ مترمربع بوده است.

لینک منبع: نبض ساخت و ساز در پایتخت – نیوز

https://www.news.ir/208199/%D9%86%D8%A8%D8%B6-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA/

خبر اقتصادی