نامزد ترامپ برای دیوان عالی آمریکا میراث گینزبرگ را از بین خواهد برد – نیوزبازتاب خبر news.ir

نامزد ترامپ برای دیوان عالی آمریکا میراث گینزبرگ را از بین خواهد برد

چاک شومر رهبر اقلیت دموکرات در سنا:

اقتصادنیوز: رهبر اقلیت دموکرات در سنا با انتقاد از تعجیل ترامپ برای معرفی جانشین قاضی فوت شده دیوان عالی آمریکا گفت: نامزد رییس جمهوری میراث «روث بیدرگینزبرگ»را از بین خواهد برد.

لینک منبع: نامزد ترامپ برای دیوان عالی آمریکا میراث گینزبرگ را از بین خواهد برد – نیوز

https://www.news.ir/203911/%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%85%DB%8C%D8%B1/

خبر اقتصادی