ممنوعیت تازه آبی و قرمز – نیوزبازتاب خبر news.ir

اقتصاد نیوز:فوتبال ایران در استخدام مربیان و بازیکنان خارجی کارنامه‌ی قابل دفاعی ندارد. بیشتر خریدهایی که از خارجی‌ها صورت گرفته سرانجام مطلوبی نداشته و به جز تعداد معدودی از این خریدها بیشترشان به شکایت، دریافت جرایم سنگین و محرومیت هایی برای فوتبال ایران منجر شده تا به نوعی اعتبار فوتبال ایران در مجامع بین‌المللی زیر سوال برود.

لینک منبع: ممنوعیت تازه آبی و قرمز – نیوز

https://www.news.ir/132735/%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2/

خبر اقتصادی