«ملکه ایران» ناخوش احوال است!+ تصاویر – نیوزبازتاب خبر news.ir

“ملکه ایران” ۵۰۰۰ سال درخشیده اما حالا تنها در عرض چند سال سیاه بخت شده و آنچه برایش مانده روسیاهی خانواده اش است و خاکی سوخته که دیگر زادآور نیست.

لینک منبع: «ملکه ایران» ناخوش احوال است!+ تصاویر – نیوز

https://www.news.ir/214165/%D9%85%D9%84%DA%A9%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%B4-%D8%A7%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1/

خبر اقتصادی