قیمت خرید تضمینی محصولات باغی تعیین شد – نیوزبازتاب خبر news.ir

به گزارش اقتصادنیوز ،در متن این مصوبه آمده است: شورای اقتصاد در جلسه مورخ ۲۴ شهریور ۹۹ درخواست شماره ۰۲۰/۱۰۰۷۸ مورخ ۳۰ تیرماه ۹۹ آن وزارت در خصوص پیشنهاد قیمت خرید تضمینی محصولات باغی برای سال ۹۹ را بررسی و به استناد ماده ۳۶ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ به شرح زیر تصویب نمود: 

ezfC2xqXceNx

لینک منبع: قیمت خرید تضمینی محصولات باغی تعیین شد – نیوز

https://www.news.ir/213167/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%BA%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%AF/

خبر اقتصادی