قتل عمد یا شبه‌عمد؟/ پرونده محمدعلی نجفی روی میز دیوان عالی کشور – نیوزبازتاب خبر news.ir

وی ادامه داد: پرونده به هیات عمومی دیوان عالی کشور بخش اصراری ارسال می‌شود و این بار تمام قضات کیفری دیوان عالی مورد بررسی و اظهارنظر قرار گیرد.

گودرزی بیان کرد: هیات عمومی دیوان عالی یا رای شعبه ۱۰ دادگاه کیفری استان تهران مبنی بر قتل عمد را تایید خواهد کرد یا این رای را نقض می‌کند و نظر شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور و شبه عمدی بودن قتل را تایید خواهد کرد که پرونده به شعبه هم عرض دادگاه کیفری یک استان تهران مجددا ارجاع می‌شود.

لینک منبع: قتل عمد یا شبه‌عمد؟/ پرونده محمدعلی نجفی روی میز دیوان عالی کشور – نیوز

https://www.news.ir/128826/%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%B9%D9%85%D8%AF-%DB%8C%D8%A7-%D8%B4%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D8%B9%D9%85%D8%AF%D8%9F-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D9%86%D8%AC/

خبر اقتصادی