دیوان عدالت اداری درباره کاخ “ثابت پاسال” رأی داد – نیوزبازتاب خبر news.ir

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از رکنا ، در بخشی از این رأی آمده است:

«تشخیص اهمیت این اثر به عنوان اثر تاریخی و فرهنگی و ملی با سازمان میراث فرهنگی است و این سازمان با توجه به نوع معماری و هنر به کار رفته در احداث کاخ ثابت پاسال که معماری آن هم سنگ کاخ ورسای فرانسه است، نسبت به ثبت آن در فهرست آثار ملی اقدام کرده است. دلایل و مدارک ابرازی از سوی شکات و ادعاهای ایشان از جمله ادعای عدم تعلق ملک و بنای کاخ به شخصی به نام «ثابت» از ارزش‌های فرهنگی، هنری و تاریخی بنا نمی‌کاهد و سبب ثبت بنا در فهرست آثار ملی نه تعلق آن به شخص خاص بلکه ویژگی‌های تاریخی و معماری کاخ بوده است.

همچنین ادعای مطرح شده در خصوص قدمت بنا و اینکه ساختمان کاخ مربوط به دوره پهلوی بوده و آثار ملی صرفاً ابنیه باقی‌مانده از زمان زندیه و قبل از آن است به صراحت حکم ماده واحده قانون ثبت آثار ملی که آثار واجد اهمیت تاریخی و شئون ملی را از شرط قدمت مستثنی کرده و صرف‌نظر از زمان ساخت و پیدایش آن، صرفاً به سبب وجود خصیصه ملی و تاریخی بودن اثر آن را جزو آثار ملی اعلام کرده است ادعای شکات غیرموجه است.

همچنین از سوی شکات هیچ‌گونه دلیلی بر عدم رعایت تشریفات ثبت بنا در فهرست آثار ملی ارائه نشده است و مطالب مندرج در دادخواست و ضمائم و مدارک پیوست آن، کمترین علتی بر تخلف سازمان میراث فرهنگی از مقررات در ثبت بنای موضوع شکایت ارائه نشده است و شعبه محترم بدوی صادرکننده رأی نیز در توجیه عدم رعایت مقررات ثبت اثر در فهرست آثار ملی هیچ‌گونه دلیلی ذکر نکرده است.

در بخشی دیگر از دلایل صدور این رأی آورده شده که با پذیرش تجدیدنظرخواهی سازمان میراث فرهنگی و مستنداً به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، دادنامه معترض عنه نقض و حکم بر رد شکایت شاکیان صادر می‌شود. رأی صادره قطعی است».

لینک منبع: دیوان عدالت اداری درباره کاخ “ثابت پاسال” رأی داد – نیوز

https://www.news.ir/126781/%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%AE-%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%A7/

خبر اقتصادی