جدیدترین قیمت آهن آلات ساختمانی + جدول – نیوزبازتاب خبر news.ir

نام کالا قیمت (تومان ) 

  هر کیلو پروفیل ۵۰۷ – ۵۰۸ – ۵۰۹۱۷,۹۰۰

  هر کیلو قوطی ۲۰x10۱۸,۰۵۰

  هر کیلو قوطی ۲۵x10۱۸,۰۵۰

  هر کیلو قوطی ۳۰x10۱۸,۰۵۰

  هر کیلو قوطی ۲۰x20۱۷,۹۵۰

  هر کیلو قوطی ۲۵x25۱۷,۹۵۰

  هر کیلو قوطی ۳۰x20۱۷,۹۵۰

  هر کیلو قوطی ۳۰x50۱۷,۹۰۰

  هر کیلو قوطی ۳۰x60۱۷,۹۰۰

  هر کیلو قوطی ۴۰x40۱۷,۹۰۰

  هر کیلو قوطی ۶۰x40۱۷,۹۰۰

  هر کیلو قوطی ۴۰x100۱۷,۹۰۰

  هر کیلو قوطی ۷۰x70۱۷,۹۰۰

  هر کیلو قوطی ۸۰x40۱۷,۹۰۰

لینک منبع: جدیدترین قیمت آهن آلات ساختمانی + جدول – نیوز

https://www.news.ir/124888/%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84/

خبر اقتصادی