توئیت متفاوت امانوئل مکرون به زبان عربی بعد از انفجار مهیب بیروت – نیوزبازتاب خبر news.ir

درباره ما

هدف از راه اندازی وبسایت نیوز جذب مخاطبان مجرّب و متخصّص در فضایی رسمی و به دور از جهت گیریهای سیاسی و سیاست گذاریهای اجتماعی است.

لینک منبع: توئیت متفاوت امانوئل مکرون به زبان عربی بعد از انفجار مهیب بیروت – نیوز

https://www.news.ir/137709/%D8%AA%D9%88%D8%A6%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A6%D9%84-%D9%85%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%A8/

خبر اقتصادی