تصویر منتشر شده از درون پایگاه نظامیان آمریکایی – نیوزبازتاب خبر news.ir

اقتصادنیوز: تصاویر منتشر شده از درون پایگاه بسمایه نشان می‌دهد که خودروهای آتش‌نشانی برای خاموش کردن آتش در این پایگاه، به محل حادثه اعزام شده است.

لینک منبع: تصویر منتشر شده از درون پایگاه نظامیان آمریکایی – نیوز

https://www.news.ir/124543/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86/

خبر اقتصادی