تصاویر| بُهتِ بیروت از انفجارِ بزرگ/ مردم‌وخیابان‌های پایتخت لبنان پس از انفجار – نیوزبازتاب خبر news.ir

لینک منبع: تصاویر| بُهتِ بیروت از انفجارِ بزرگ/ مردم‌وخیابان‌های پایتخت لبنان پس از انفجار – نیوز

https://www.news.ir/137733/%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%8F%D9%87%D8%AA%D9%90-%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%90-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D9%85%D8%B1%D8%AF/

خبر اقتصادی