تصاویری از تجمع در اعتراض به نام‌گذاری خیابانی به نام بازرگان – نیوزبازتاب خبر news.ir

لینک منبع: تصاویری از تجمع در اعتراض به نام‌گذاری خیابانی به نام بازرگان – نیوز

https://www.news.ir/159726/%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1/

خبر اقتصادی