تا سال ۲۰۲۱ منتظر بازگشت به زندگی طبیعی نباشید – نیوزبازتاب خبر news.ir

او ادامه داد: با ترکیبی از اقدامات بهداشت عمومی، درجه ای از ایمنی جهانی جمعی و یک واکسن خوب که  امیدوارم و محتاطانه خوشبینم که بدان دست خواهیم یافت, یعنی با ترکیبی از این سه عامل ما خواهیم توانست به خوبی شیوع  ویروس را کنترل کنیم.

فائوچی افزود:  در سال ٢٠٢١ مى توانیم از بازگشت به زندگى طبیعى حرف بزنیم.

لینک منبع: تا سال ۲۰۲۱ منتظر بازگشت به زندگی طبیعی نباشید – نیوز

https://www.news.ir/124074/%D8%AA%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B1-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C/

خبر اقتصادی