اولین دستور بذرپاش در ریاست دیوان محاسبات – نیوزبازتاب خبر news.ir

اولین دستور بذرپاش در ریاست دیوان محاسبات

اقتصاد نیوز: رئیس دیوان محاسبات دستور انجام تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری و نظارت از واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه را به جهت مشکلات ایجاده شده در آن مجموعه صادر کرد.

لینک منبع: اولین دستور بذرپاش در ریاست دیوان محاسبات – نیوز

https://www.news.ir/135016/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B0%D8%B1%D9%BE%D8%A7%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3/

خبر اقتصادی