اولین تصاویر ماهواره ‌نظامی نور از پایگاه آمریکایی در قطر – نیوزبازتاب خبر news.ir

اولین تصاویر ماهواره ‌نظامی نور از پایگاه آمریکایی در قطر

اقتصادنیوز؛ تصاویر منتشر شده نشان می‌دهد پایگاه هوایی العدید مرکز نیروهای هوایی سنتکام توسط ماهواره نور رصد شده است. «العدید» بزرگترین پایگاه هوایی نیروهای آمریکایی در غرب آسیا واقع در کشور قطر است./ تسنیم

لینک منبع: اولین تصاویر ماهواره ‌نظامی نور از پایگاه آمریکایی در قطر – نیوز

https://www.news.ir/130073/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%E2%80%8C%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%A7/

خبر اقتصادی