اولتیماتوم دستگاه قضایی به حقوقی‌های بورس – نیوزبازتاب خبر news.ir

اولتیماتوم دستگاه قضایی به حقوقی‌های بورس


اقتصادنیوز :

نائب رئیس مجلس در جلسه با شرکت های حقوقی بورس هشدار داد: اگر کسی برای منافع خودش، منافع ملی را به خطر بیاندازد قابل قبول نیست، مجلس و قوه قضاییه در این قضیه وارد می‌شوند.

لینک منبع: اولتیماتوم دستگاه قضایی به حقوقی‌های بورس – نیوز

https://www.news.ir/211427/%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C/

خبر اقتصادی