افت دست‌جمعی نرخ سود – نیوزبازتاب خبر news.ir

به گزارش اقتصادنیوز نرخ بازده اوراق با سررسیدهای کوتاه مدت کاهش چشمگیری داشتند.

در همین زمینه 

نرخ بازده اوراق با سررسید شش ماه ۱٫۴ درصد کاهش یافت و به ۱۵٫۵ درصد رسید. نرخ بازده اوراق یکساله هم کاهش نیم درصدی داشت و به ۱۸٫۳ درصد رسید. البته اوراق با سررسید میان مدت افزایش داشت. نرخ بازده اوراق با سررسید دو سال ۳ دهم درصد کاهش یافت و به ۲۱ درصد رسید. نکته جالب باثبات بودن نرخ بازده اوراق با سررسید یکسال و نیم است.

منجنی بازدهی اوراق

لینک منبع: افت دست‌جمعی نرخ سود – نیوز

https://www.news.ir/248950/%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%B3%D9%88%D8%AF/

خبر اقتصادی